Šačių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia

20131Pirmoji Šačių bažnyčia buvo medinė, pastatyta 1670-aisiais. Ją pastatė Jonas Volskis. Vyskupas M. Valančius apie pirmąją Šačių bažnyčią šitaip užrašė: „ Szatiu, Duktie Mosiede baž., Volskis Jons 1670“. 1690-aisiais metais bažnyčiai dovanoti trys valakai žemės. Metams bėgant bažnyčia gerokai aptręšo. Antroji Šačių bažnyčia taip pat medinė. 1771-aisiais pastatyta kunigaikščio Sapiegos lėšomis šv. Jono Krikštytojo garbei. Iki 1843-iųjų Šačių bažnyčia priklausė Mosėdžio parapijai, kaip filija. 1843-ųjų gruodžio 23 d., prašant vietiniams gyventojams, Žemaičių konsistorija Šačių bažnyčiai suteikė parapijines teises. Beje, 1778-aisiais metais Aleksandras Sapiega prie Šačių bažnyčios įsteigė altariją. 1806-aisiais metais prie bažnyčios veikė parapijinė mokykla. 1851-aisiais metais įkurta parapija. Bažnyčiai priklausė klebonijos pastatai, šalia buvo ir parapijos namai.  
              Jau 1871-aiaisiais metais pradėta rūpintis naujos bažnyčios statyba, tačiau dėl tuometinės caro politikos, susidurta su sunkumais. Naujos bažnyčios statybai leidimas gautas tik 1880-aisiais metais.
              Dabartinė Šačių bažnyčia pradėta statyti 1881-aisiais klebono Simono Lukoševičiaus rūpesčiu, parapijiečių lėšomis ir baigta 1885-aisiais, kurią konsekravo vyskupas sufraganas Beresnevičius. Bažnyčios statybai Pagramantės kaime surasta molio, ten pat degamos plytos ir vežimais vežamos į Šates.
              Bažnyčia priskirta Skuodo dekanatui. Joje – trys altoriai. Didysis altorius pastatytas 1891-aisiais kunigo klebono Ignaco Stankūno rūpesčiu. Altoriuje – du paveikslai: šv. Jono Krikštytojo ir Marijos Belaisvių Globėjos. Šoniniai altoriai pastatyti 1904-aisiais. 1906-aisiais metais klebono I. Stankūno pastangomis įsigyti Masalskio gamybos 17 balsų vargonai. Dešiniajame bažnyčios bokšte yra trys varpai: didysis, vidurinis ir mažasis. Didysis varpas sveria 320 kg, ant jo yra užrašyta: „Ant garbės S. Jono Krikštytojo Fun. Povilas Jureviče. K. Š. T. E. Harmsen me fecit Libavie anno salutis 1860“. Vidurinis sveria 132 kg, ant jo užrašyta: „Me fecit Jacob Hessing in regio monti anno 1701“. Mažasis sveria 88 kg, ant jo užrašyta: „In honorem sanctae Trinitatis Me fundebat Jacob Hessing regio monti anno Domini 1713“. Tame pačiame bokšte yra signaturkos varpelis.


   Dabartinėje bažnyčioje yra 23 langai, šešios durys, keturiolika meniškų stacijų, sakykla. Manoma, kad sakykla įrengta kartu su šoniniais altoriais, tai yra 1904-aisiais metais. Stacijos įsteigtos 1902-aisiais.
           Aplink bažnyčią – šventorius, aptvertas akmenine tvora. Šventoriaus tvoroje yra šeši geležiniai vartai.
           Kaip užfiksuota bažnytinėje archyvinėje medžiagoje, 1938-aisiais Šačių parapijoje buvo 4700 parapijiečių, o 1960-aisiais – 3600 tikinčiųjų
          1922-aisiais metais Šačių bažnyčios komitete buvo Jurgis Memgaudas, Antanas Zaboras, Juozapas Karevičius, Juozapas Želvys, Antanas Laukys, Viktoras Jonušas, Adomas Urnieža, Pranciškus Kataržis, Kazimieras Jonkus, Pranciškus Zaniauskas.
          Šatiškiai iš kartos į kartą perduoda prisiminimus apie vyskupo M. Valančiaus apsilankymą Šačių bažnyčioje. Vieni pasakoja, kad vyskupas labai baręs šatiškius vyrus, kad jie girtuokliauja. Kiti, kad vyskupas meldęsis verkdamas, kad vyrai pagaliau susiprastų ir nebegirtuokliautų.
          Šačių bažnyčia kartu su parapijiečiais padėjo 1863-iųjų metų sukilimo dalyviams, kuriuos aprūpindavo maistu, rūbais, pinigais, slėpė sukilėlius.
          1897-ųjų lapkričio 2 d. į vieną bažnyčios bokštų trenkė žaibas, bokštas pakrypo į šoną, tad jo remontui reikėję išleisti tūkstantį tuometinių rublių.


Kunigas klebonas Simonas Lukoševičius, bažnyčios statytojas, Šatėse klebonavo net 29-erius metus (1859-1888 m.). Jo palaikai ilsisi Šačių kapinėse.
            Nuo 1888-ųjų iki 1906-ųjų Šatėse klebonavo Ignacas Stankūnas, kuris irgi palaidotas vietos kapinėse. Klebonaujant I. Stankūnui, bažnyčios vikarais buvo kunigas Tuminas, Kazimieras Norvaiša.
            Nuo 1906-ųjų iki 1922-ųjų Šatėse klebonavo klebonas kunigaikštis  Antanas Gediminas-Beržanskis-Klausutis. Vikarais dirbo: kunigai Stanislovas Tamulevičius, Juozapas Susnys, K. Žebrauskas, Jadviršis.
            Klebonas Tadas Urbonas Šatėse klebonavo keturiolika metų (1922-1937 m.). Tuomet vikarais dirbo kunigas Kvetkauskas, Vincentas Dulkys, Juozapas Karoblis. 1937-aisiais į Šates atvykęs kunigas Juozapas Pilypavičius klebonavo tik dešimt mėnesių. Po to buvo paskirtas klebonauti Albertas Novodzelskis (1937-1948 m.). Vikarais dirbo kunigai Antanas Valiuška, Juozapas Grabauskas, Kazimieras Viršila, Jonas Žvirblis, Vaclovas Stirbys.
             Nuo 1948-ųjų iki 1954-ųjų klebonavo Vladas Šlevas, nuo 1954-ųjų iki 1960-ųjų – kunigas Alfonsas Sirus, altarista vikaras Alfonsas Klimavičius. Nuo 1960-ųjų iki 1986-ųjų - Vincentas Senkus. Jo palaikai palaidoti šventoriuje.
             Šačių parapijoje dar yra klebonavę kunigai Česlovas Godliauskas, Jonas Pakalniškis (abu jau mirę. – R. R.), Gintaras Lengvinas, Raimondas Danupas. Šiuo metu klebonauja kunigas Kęstutis Pajaujis.

             Šačių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčią galime rasti pagal koordinates: 56.1684406, 21.7534214.

 

Virtualus turas po bažnyčią: http://skuodoparapija.lt/vt/sates_parapija/sates_baznycia.html

Architektūros ir urbanistikos paminklai

Prisijungę 60 svečių ir narių nėra